С МОБИЛНОСТ

България - Първа в света

 Българския Иновационен форум ще бъде съпътстван със световен рекорд и  поглед към бъдещето”, за да представим България на едно съвсем ново световно ниво

С ТВОРЧЕСТВО

Български деца ще имат възможност да визуализират концептуални новаторски идеи за спасяване.

С ИНОВАЦИИ

Български жени ще могат да участват в Първия в света Женски иновационен форум във въздуха, като покажат силното си влияние пред света.

С КАУЗА

Мисията ни е, чрез изкуството и новите комуникации, да представим пред света изцяло български иновации, които да са решението на световни предизвикателства в сигурноста.

WITH CREATIVITY

Bulgarian children will have the opportunity to visualize conceptual innovative ideas for rescue.

WITH INNOVATION

Bulgarian women will be able to participate in the World’s First Female Forum for the Flight of Innovation, showing their strong influence.

WITH A CAUSE

Our mission is, through A.R.T and new mobile communications, to present to the world entirely Bulgarian innovations that are the solution to global security challenges.